SLEDUJTE NÁS
manager@buenogusto.sk,
+421 948 70 20 41
Image Alt

Vzdelávanie

Je nám potešením

BYŤ SÚČASŤOU SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Reštaurácia BUENO GUSTO sa ako jeden z prvých zamestnávateľov v Žilinskom kraji v oblasti gastronómie, už v roku 2019 pridala do Systému duálneho vzdelávania mladých kuchárov. S radosťou a oddanosťou sme sa stali garantom ich vzdelávania, poskytujúc mentorstvo a motiváciu pre krásnu, no náročnú prácu v odbore kuchár. 

Sme presvedčení, že spolu tvoríme jedinečné prostredie, kde sa profesionálne vedomosti stretávajú s kulinárskou vášňou. Sme oddaní nielen vytváraniu výnimočných chutí, ale aj budúcnosti mladých kuchárov. Vychutnajte si u nás nielen jedinečné pokrmy, ale aj atmosféru plnú nadšenia a vášne pre gastronómiu. Ďakujeme i vám, našim hosťom, že ste s nami na tejto vzrušujúcej ceste. 

Custom icon
11
ZAPOJENÝCH ŠTUDENTOV
Custom icon
3381
HODÍN ODBORNEJ PRAXE
Custom icon
151
MESAČNÝCH HODNOTENÍ
Custom icon
4
INŠTRUKTORI DUÁLU
Každý raz stál

NA ZAČIATKU

V BUENO GUSTO si vážime odvahu mladých ľudí zvoliť si kariéru v gastronómii. Vieme, že každý raz začínal a rozhodnutie stať sa kuchárom, nie je ľahké. S pochopením nazeráme na mladých, ktorí si zvolili gastronómiu za svoj chlebíček. S radosťou im poskytujeme zázemie, naše vedomosti a skúsenosti, aby ich začiatok bol ľahší. Podporujeme ich cestu v kulinárskom svete s láskou a odborným vedením. Vítame u nás začínajúcich kuchárov na ich jedinečnej púti do sveta kulinárskych zážitkov.

Tradícia od roku 2019

DUÁLNE VZDELÁVANIE

V BUENO GUSTO sme presvedčení, že Duálne vzdelávanie je jedinečnou príležitosťou pre mladých kuchárov. U nás sa môžu rýchlo odborne rozvíjať, učiť sa v praxi a experimentovať. Je to cesta k odbornému rastu a objavovaniu krásy kulinárskeho umenia.

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE ŠTUDENTOV ODBORU KUCHÁR 6445 H

Duálne vzdelávanie

Je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon budúceho povolania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania na strednej odbornej škole, s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Národný projekt Duálneho vzdelávania implementuje a koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Podporuje rozvoj národných politík v oblasti vzdelávania, pomáha zavádzať nové trendy a inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých. Aktivity ŠIOV sa zameriavajú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Zákon o odbornom vzdelávaní

Od 1. septembra 2015 sa prostredníctvom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z.z. zaviedol Systém duálneho vzdelávania na Slovensku. Ide o model odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

Zamestnávateľ

Ak sa chce zamestnávateľ zapojiť do Duálneho vzdelávania, musí spĺňať zákonom definované požiadavky a požiadať o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v požadovanom študijnom odbore. Poskytovať praktickú výučbu v danom študijnom odbore ho oprávňuje Osvedčenie od príslušného odborového združenia. V prípade študijných odborov Kuchár je to Republiková únia zamestnávateľov (RUZ).

Osvedčenie

BUENO GUSTO s.r.o. so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 50 683 462 je držiteľom Osvedčenia číslo: 1328/SDV/RUZ/2019 pre odbory štúdia: 6445 H kuchár a 6445 K kuchár s platnosťou od 15.07.2019 do 15.07.2026.

Pracovisko praktického vyučovania (PPV)

Je organizačná súčasť zamestnávateľa, ku ktorému má zamestnávateľ užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. PPV je prevádzka zamestnávateľa, v ktorej zamestnávateľ vykonáva výrobnú činnosť. Praktické vyučovanie vykonáva žiak priamo začlenený do prevádzky zamestnávateľa.

Prevádzka PPV

BUENO GUSTO RESTAURANT, Rosinská cesta 8, 01 08 Žilina, www.buenogusto.sk, prevádzka otvorená denne počas pracovných dní v čase 10:30 – 13:30 hod.

Praktické vyučovanie

Na pracovisku praktického vyučovania je organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania. Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva u zamestnávateľa formou odborného výcviku. Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet podľa školského vzdelávacieho programu. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením inštruktora, hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy.

Inštruktori pre študijný odbor Kuchár

Na Prevádzke praktického vyučovania zamestnávateľa BUENO GUSTO RESTAURANT vykonávajú študenti odborný výcvik pod vedením inštruktorov: Filip Stančík (inštruktor), Zuzana Gápová (inštruktor), Andrea Laterníková (inštruktor), Mgr. Martin Novotný (hlavný inštruktor).

Učebná zmluva

upravuje práva a povinnosti medzi zamestnávateľom a žiakom v systéme duálneho vzdelávania. Vytvára tak kompetenčný rámec partnerského vzťahu študent – inštruktor, ktorý ho bude odborne aj osobnostne viesť na Pracovisku praktického vyučovania. Žiak je zastúpený v Učebnej zmluve zákonným zástupcom (spravidla rodičom).

Zmluva o duálnom vzdelávaní

Upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Priebeh praktického vyučovania

Upravuje Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania. Začiatok a koniec poskytovania praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania je pre jednotlivé ročníky nastavený nasledovne: 1.ročník 07:00-13:00, 2.ročník 07:00-14:00, 3.ročník 07:00-14:00, 4. ročník 07:00-14:00 hod.

Dochádzka

Evidencia prítomnosti na pracovisku praktického vyučovania je u študentov realizovaná rovnako ako aj u zamestnancov elektronickým spôsobom v dochádzkovom systéme na základe unikátneho číselného kódu prideleného študentovi. Do dochádzkového systému študent eviduje svoj príchod na pracovisko a odchod z pracoviska. Študent má počas celého mesiaca prístup k svojej dochádzke a má tak prehľad o počte hodín, ktoré odpracoval na pracovisku praktického vyučovania.

Ciele a princípy odmeňovania

Cieľom odmeňovania je pozitívna motivácia študentov duálneho vzdelávania k aktívnemu a zodpovednému absolvovaniu praktickej časti výučby, ako aj k samotnej produktívnej práci. Proces a využívané prostriedky odmeňovania rešpektujú všetky zákonné nároky študentov duálneho vzdelávania a vychádzajú zo zásady rovnakého zaobchádzania. Pravidlá odmeňovania študentov duálneho vzdelávania v spoločnosti podporujú firemnú kultúru orientovanú na dosahovanie výsledkov a cieľov spoločnosti prostredníctvom vysokej kvality práce a pracovnej disciplíny.

Podnikové štipendium

Podnikové štipendium poskytne zamestnávateľ žiakovi, s ktorým uzavrel učebnú zmluvu, za každý kalendárny mesiac školského vyučovania. Podnikové štipendium sa poskytuje za kalendárny mesiac, v ktorom študent absolvoval odbornú prax a je vyplácané pozadu vo výplatných termínoch mzdy zamestnávateľa. Štipendium je vyplácané bezhotovostne na bankový účet žiaka uvedený v učebnej zmluve. Výška vyplateného podnikového štipendia je zdokumentovaná vo výplatnej páske, ktorú študentovi mesačne doručuje zamestnávateľ elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v učebnej zmluve. Podnikové štipendium má dve zložky: samotné štipendium a odmenu za produktívnu prácu. Na výšku štipendia má vplyv aktívna účasť na praktickej výučbe, mimoriadne aktivity študenta, samostatnosť pri zvládaní praktických činností, zručnosť, precíznosť, dodržiavanie interných predpisov a ďalšie. Bližšie tento proces popisuje Interná smernica pre podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu pre študentov duálneho vzdelávania.

Produktívna práca

Sú činnosti žiaka, ktorých výsledkom je zhotovovanie výrobkov, ich častí alebo poskytovanie služieb, z ktorých môže zamestnávateľ dosiahnuť príjem alebo ktoré majú vplyv na dosahovanie príjmu. Produktívna práca žiaka musí zodpovedať povolaniu, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.

Výhody zapojenia študenta do Systému duálneho vzdelávania

  1. Študent absolvuje týždeň teoretickej prípravy na Strednej odbornej škole a týždeň praktickej prípravy u zamestnávateľa.
  2. Počas celej doby praktickej prípravy sa miesto praktickej výučby u zamestnávateľa nemení.
  3. Študent sa počas praktickej výučby u zamestnávateľa stretáva s reálnymi produktami a službami.
  4. Študent sa na pracovisku praktickej výučby učí reálnym pracovným návykom u zamestnávateľa.
  5. Študent dostáva za svoju účasť na praktickej výučbe štipendium.
  6. Za samostatne vykonanú prácu dostáva študent v Podnikovom štipendiu aj odmenu za produktívnu prácu.
  7. Zamestnávateľ na svoje náklady zabezpečí pracovné oblečenie študenta (školskú uniformu).
  8. Zamestnávateľ môže na svoje náklady zabezpečiť aj ďalšie pracovné nástroje pre študenta.
  9. Zamestnávateľ zabezpečí pre študenta na svoje náklady počas praktickej prípravy aj stravovanie.
  10. Zamestnávateľ môže dať študentovi po skončení jeho štúdia na Strednej odbornej škole pracovnú ponuku.
Custom icon
Duálne Vzdelávanie

ODBORNÁ PRAX

Študent má týždeň teoretickej prípravy na Strednej odbornej škole a týždeň praktickej prípravy u Zamestnávateľa.

Custom icon
Duálne Vzdelávanie

PRACOVNÉ NÁVYKY

Študent sa na pracovisku praktickej výučby učí reálnym pracovným návykom u Zamestnávateľa.

Custom icon
Duálne Vzdelávanie

MIESTO PRAXE

Počas celej doby praktickej prípravy sa miesto praktickej výučby nemení. Miesto odbornej prípravy je stabilné.

Custom icon
Duálne Vzdelávanie

ŠTIPENDIUM

Študent dostáva za svoju účasť na praktickej výučbe v Duálnom vzdelávaní Štipendium.

Custom icon
Duálne Vzdelávanie

REÁLNE PRODUKTY

Študent sa počas praktickej výučby u Zamestnávateľa stretáva s reálnymi produktami a službami.

Custom icon
Duálne Vzdelávanie

ODMENA ZA PRÁCU

Za samostatne vykonanú prácu dostáva Študent v aj odmenu za produktívnu prácu.

Najčastejšie otázky rodičov a študentov k Duálnemu vzdelávaniu

Kedy sa môže študent zapojiť do Duálneho vzdelávania.

Do Systému duálneho vzdelávania (SDV) sa môže študent zapojiť iba počas 1. ročníka svojho štúdia. V ideálnom prípade je študent rozhodnutý pre SDV hneď na začiatku školského roka v 1. ročníku. Potom môže už od jeho začiatku vykonávať praktickú časť vzdelávaniu na Pracovisku praktického vyučovania (PPV), teda u zamestnávateľa.

Môže študent nastúpiť do DV aj keď už istú časť štúdia absolvoval v klasickom režime štúdia na Strednej odbornej škole ?

Áno je to možné, ale iba počas 1.ročníka štúdia. Dôležitým krokom je výber zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia pre poskytovanie praktickej výučby v odbore štúdia, ktorý si študent vybral. Prestup z klasickej formy štúdia do Systému duálneho štúdia je potrebné koordinovať so Strednou odbornou školou.

Môže sa študent aj s rodičmi prísť pozrieť na prevádzku praktického vyučovania ?

Skúšobná obhliadka na prevádzke praktického vyučovania u zamestnávateľa je možná počas otváracej doby prevádzky zamestnávateľa. Pre študenta ako aj pre rodičov bude určite vhodné prezrieť si prípadné budúce pracovisko praktickej výučby ešte pres samotným podpisom Učebnej zmluvy. Pri výbere prevádzky je určite potrebné zvážiť aj dostupnosť prevádzky z bydliska študenta najmä spojmi MHD v okolí. Praktická výučba začína spravidla o 07:00 hod. v pracovné dni.

Zaväzuje študenta podpísanie Učebnej zmluvy zotrvať u vybraného zamestnávateľa počas celého štúdia ?

Učebnú zmluvu zo zamestnávateľom je možné meniť počas štúdia avšak opäť platí, že prípadný nový zamestnávateľ musí mať osvedčenie pre poskytovanie praktickej výučby v odbore štúdia, na ktorý nastúpil študent.

Má študent povinnosť nastúpiť na pracovisko praktickej výučby zamestnávateľa po skončení svojho štúdia ?

Učebná zmluva študenta k ničomu podobnému nezaväzuje. Študent má právo si slobodne a bez záväzkov vybrať svojho budúceho zamestnávateľa. Ak bola pre študenta praktická výučba na pracovisku zamestnávateľa atraktívna a motivujúca, môže samozrejme zamestnávateľa osloviť na prípadnú pracovnú spoluprácu.

Bude študent zapojený v SDV dostávať podnikové štipendium aj počas letných prázdnin

Nie. Študent môže dostávať podnikové štipendium iba počas trvania jeho praktickej výuky na prevádzke praktickej výučby u zamestnávateľa, ktorá sa vykonáva spravidla iba počas školského roka. Výnimkou môže byť zapojenie do tzv. Letnej školy, ak sa zamestnávateľ do takého projektu v danom školskom roku rozhodne zapojiť.

Aké činnosti bude študent vykonávať počas Praktického vyučovania u zamestnávateľa ?

Praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania je organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania. Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva u zamestnávateľa formou odborného výcviku. Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet podľa školského vzdelávacieho programu. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením inštruktora alebo hlavného inštruktora. Niektoré pracovné postupy alebo činnosti, ktoré sa na prevádzke zamestnávateľa nevykonávajú, môže študent absolvovať na pracovisku praktickej výučby vo svojej Strednej odbornej škole.

Čo sa požaduje od študenta, ak má záujem začať s duálnym vzdelávaním ?

Najskôr by si mal študent spolu s rodičmi zodpovedne vybrať vhodného zamestnávateľa, ktorý je certifikovaný v systéme duálneho vzdelávania pre zvolený študijný odbor, napr. kuchár (6445 H). Certifikovaný zamestnávatelia sa väčšinou prezentujú študentom priamo na škole, zvyčajne je to Hotelová akadémia, krátko po zápise do 1. ročníka. Ak študent dostane predbežnú akceptáciu od zamestnávateľa je vhodné svoj záujem o štúdium v Duálnom systéme oznámiť v škole a požiadať o vypracovanie Učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom, školou a študentom, ktorý je zastúpený zákonným zástupcom napr. rodičom. Pre tieto účely bude potrebné uviesť viacero základných identifikačných osobných údajov a súčasne aj číslo účtu pre vyplácanie štipendia, či kontaktné údaje. Pri samotnom podpise Učebnej zmluvy sa dohodne aj termín začatia praktickej výučby u zamestnávateľa, ktorý potrebuje pripraviť základné náležitosti pre vstup nového študenta na pracovisko praktickej výučby.

Má študent nárok na ďalšie benefity okrem samotného štipendia ?

Pri vstupe nového študenta do SDV u zamestnávateľa, by mu mal ten poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) požadované pre výkon danej profesie. Spravidla zamestnávateľ prepláca študentovi náklady na obstaranie školskej uniformy, ktorú škola na začiatku školského roka pre študenta zabezpečila. Nad tento rámec sa môže zamestnávateľ rozhodnúť študentovi prispieť aj na ďalšie materiálno-technické vybavenie ako napr. kuchárske nože a pod. Medzi ďalšie benefity patrí aj poskytnutie zamestnaneckej stravy študentovi.

MILUJEME ČO ROBÍME

„S láskou varíme, s radosťou podávame“. Pridaj sa k nám do BUENO GUSTO tímu.

SPOLUPRÁCA JE NAJVIAC

BUENO GUSTO

VIANOČNÉ PEČENIE

BUENO GUSTO

PONÚKAŤ S ÚSMEVOM

BUENO GUSTO

SVIATOČNÉ STOLOVANIE

BUENO GUSTO

INŠTRUKTORSKÉ KVARTETO

BUENO GUSTO

SYMFÓNIA NA TANIERI

BUENO GUSTO